Personvernerklæring for Søgne Misjonskirke

Menigheten

Søgne Misjonskirke er en menighet som holder til i Søgne i Agder og er tilknyttet Misjonskirken Norge (MKN) og Misjonskirken UNG (UNG). 

Søgne Misjonskirke behandler personopplysninger om egne medlemmer og medlemmer i misjonskirken UNG, faste givere, personer som deltar på ulike arrangement og mottakere av misjonskirkens nyhetsbrev.

Søgne Misjonskirke benytter godkjente og sikre datasystemer for behandling og lagring av personopplysninger.

 

General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR er EUs nye forordning for personvern, som ble vedtatt som norsk lov og trådte i kraft i juli 2018. Det nye regelverket gir virksomheter plikter og enkeltpersoner rettigheter.

Personer som er registrert i våre systemer har rett til innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige opplysninger, ufullstendige opplysninger, eller opplysninger Søgne Misjonskirke ikke har adgang til å behandle blir rettet, supplert eller slettet så snart bokføringsloven tillater det (5 år). Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

Om personopplysninger

Se denne lenken hos Datatilsynet om hva som er personopplysninger og sensitive opplysninger:

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/
 

Om medlemskap i trossamfunnet Misjonskirken Norge: 

http://mknu.no/trossamfunnet/

 

Informasjonskapsler  (cookies)

Søgne Misjonskirke bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å samle nyttig statistikk om hvordan du bruker innholdet vårt. 

Denne informasjonen bruker vi for å forbedre, videreutvikle og tilpasse nettsidene våre. Dette kan for eksempel være informasjon om hvor du kommer fra, hva slags nettleser du bruker og hvordan du navigerer deg rundt på sidene våre. 

De aller fleste nettlesere er satt opp til å automatisk godta informasjonskapsler, men dersom du ønsker det kan du velge å endre dette slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Mange nettsteder er imidlertid avhengige av informasjonskapsler for å fungere som tiltenkt.

Informasjon som samles inn vil kun benyttes internt og ikke bli delt med 3. part. 

Vi lagrer heller ikke informasjon som gjør det mulig for oss å identifisere deg personlig.

Ved å bruke nettsidene våre, samtykker du i at vi kan lagre cookies i din nettleser.

 

Google Analytics

Søgne Misjonskirke bruker Google Analytics for innsamling og analyse av besøksstatistikk på våre nettsider. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

 

Behandlingsansvarlig og databehandler

Søgne Misjonskirke er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger. 

Cornerstone og Checkin.no er databehandlere for menigheten. Misjonskirken Norge har inngått felles databehandleravtale med disse på vegne av menigheten.

 

Grunnlaget for behandlingen 

Søgne Misjonskirke behandler personopplysninger basert på følgende hjemler i Personvernforordningens artikkel 6:

  • Art. 6.1 b (oppfyllelse av en avtale med den registrerte)

  • Art. 6.1 c (rettslige forpliktelser i henhold til andre lover)

 

Innhenting av personopplysninger 

Søgne Misjonskirke lagrer de personopplysningene du selv har oppgitt i forbindelse med opptak som medlem i menigheten, påmelding til arrangement, registrering av gaver til menigheten, eller ved frivillig tjeneste i menigheten.
 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

Søgne Misjonskirke vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysningene arkiveres så lenge du er medlem i menigheten og/eller har et frivillig lederansvar, er frivillig medarbeider, eller har en annen frivillig tjeneste i menigheten. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år etter at du eventuelt avslutter ditt medlemskap i menigheten. Dette i henhold til lovens krav. Informasjon om medlemskap i trossamfunnet blir ikke slettet dersom medlemskapet opphører. Dette fordi trossamfunnet er pålagt å lagre informasjon også om tidligere medlemskap.
 

Rettigheter for den registrerte 

Søgne Misjonskirke behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
 

Personvernombud

Misjonskirken Norge har personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Personvernombudet kan kontaktes på personvernombud@mknu.no.
 

Informasjonssikkerhet

Søgne Misjonskirke sikrer dine personopplysninger ved både fysisk adgangskontroll, passordbeskyttet tilgang til data, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.
 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting av feil og krav om sletting kan sendes skriftlig til en av følgende adresser:

post@sognemisjonskirke.no  eller Søgne Misjonskirke, Lohneveien 75, 4642Søgne

Det kan klages til Datatilsynet på behandling som man mener er i strid med reglene.

Våre verdier

Hos oss ønsker vi at fellesskapet skal gå på tvers av generasjoner og kulturer, et fellesskap som er preget av følgende verdier: 

MODIG
MODIG
Vi ønsker å være en modig og dristig kirke, som tenker nytt og er nyskapende. Vi ønsker å søke det Gud gjør i dag og ta våre valg i tro. Vi er konservative i tro og nytenkende i form.
VARME
VARME
Søgne Misjonskirke ønsker å være en kirke med varme og levende relasjoner til Gud og hverandre.
EKTE OG INKLUDERENDE
EKTE OG INKLUDERENDE
Søgne Misjonskirke ønsker å være en kirke hvor vi kappes om å hedre hverandre. Kirken skal være et sted der vi føler oss velkommen og inkludert. Vi er opptatte av å skape en hederskultur der vi løfter hverandre frem.
HVA TROR VI?

Søgne Misjonskirke tror og bekjenner at hele Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Med det sier vi at alt vi trenger til frelse, og alt vi trenger for vårt kristne liv, finner vi i Bibelen. Vi erkjenner at andre velger å forholde seg til Bibelen på andre måter, men vil for vår egen del, så langt det er mulig, søke å forkynne og leve i overensstemmelse med Bibelens radikale utfordring om å leve et liv til Guds ære!

Vi tror at Gud, Faderen, er den som har skapt alt, og at Han har en unik kjærlighet til alle mennesker. Samtidig er Gud en hellig Gud, en Gud som tar synd og opprør på alvor. Vi tror at Jesus Kristus er Guds sønn, og at Han er sendt oss fra Gud for å forsone oss med sin Far. Jesus er den eneste veien til Gud, og det er ved tro på Ham og Hans fullkomne frelsesverk vi finner tilbake til vår gudgitte hensikt. Evangeliet, de gode nyhetene om Jesu død og oppstandelse, er det budskapet som har kraft til å forsone oss med vår himmelske Far og Skaper.

Vi tror at Den Hellige Ånd er gitt for å veilede oss til hele Sannheten, og samtidig vil Ånden være den kraft i våre liv som former oss til de menneskene Gud har skapt oss til. Vi tror at alle kristne trenger et levende og aktivt forhold til den kristne forsamling. Her får troen næring, og her utrustes vi til tjeneste med de gaver Gud har utrustet oss med. Vi tror at Misjonsbefalingen er vårt felles oppdrag. Alle kristne er kalt til å bidra, slik at Evangeliet kan forkynnes og etterfølges i alle folkeslag.

 

 

MER OM SØGNE MISJONSKIRKE
Powered by Cornerstone